ASBISC Enterprises PLC Актуализиране на правилата за износ

Политиката на ASBIS групата е да спазва изцяло всички законови и подзаконови актове, регулиращи износа както на продуктите, услугите, софтуера и техническите данни, договорени от ASBIS с многобройните си доставчици така и нашите собствени продукти, услуги, софтуер и технически данни. Всеки служител трябва да осигурява това съответствие. Всички служители от отделите на компанията (търговски, логистика, счетоводството и други), които могат да участват в процеса на износ, трябва да са запознати и редовно да извършват преглед на:

● уебсайта за търговската политика на ЕС: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/trade-policy/,

● Интернет страницата на Бюрото за промишленост и сигурност на САЩ на адрес: http://www.bis.doc.gov/, и

● Уебсайтове на националните органи за контрол върху износа

за да се гарантира спазването на разпоредбите. Особено внимание трябва да се обърне на предоставянето на техническа информация за чуждестранни граждани, независимо дали в чужбина или не, при електронно предаване на данни / чрез софтуер или предаване на ръка.

При никакви обстоятелства служителите на ASBIS не продават или доставят продукт в противоречие с приложимия закон за износ, или нарушават тези закони с цел лична изгода. Не се осъществяват продажби или пратки до физически лица или компании, които се появяват в списъците за отказ на САЩ и/или са в базите данни за санкционирани фирми на ЕС, и/или подлежат на контрол и регулиране на износа. Освен това, не трябва да се осъществяват никакви поръчки или пратки към страна, подлежаща на икономически или търговски санкции, наложени от САЩ и/или ЕС, освен ако не е разрешено друго от приложимото законодателство. Неспазването на тези правила може да доведе до налагане на наказателни и/или граждански глоби и наказания, включително налагане на огромни санкции срещу ASBIS.

Освен това са в сила регламенти, които поставят акцент върху крайната употреба и/или крайния потребител на изнасяните продукти (виж Съединените щати 15 CFR 744.1 Общи забрана 4). В резултат на това ASBIS ще бъде изключително прецизна при проверката на нашите клиенти и транзакции. Поради това е по-важно от всякога правилото „Да познаваш своя клиент" да се разбира и изпълнява, за да може ASBIS да покрива този стандарт.

По-конкретно, забранени са сделки с физически лица, компании и държави, свързани с разпространението на ядрени ракети и химически/биологични оръжия без лиценз от Търговското министерство на САЩ и/или действащия орган на ЕС.

Генералните мениджъри и търговските директори на всяка структура в групата ASBIS носят обща отговорност за официалното приемане на политиката в съответната структура, за нейното прилагане и спазване. На тази политика трябва да обърне внимание всеки служител, свързан с износа (PLM, PLSM, продажби, услуги, логистика, счетоводство и т.н.). Същата трябва да се  предостави на всеки служител на фирмата, като бъде споделена на платформата за съобщения, или включена в ръководството за човешки ресурси, или по друг начин по преценка на ръководителя. Персоналът редовно се обучава за обхвата и прилагането на контрола на износа.

Несъответствие или евентуално неспазване на някой от законите и разпоредбите за износа, след като стане известно на някой служител на ASBIS, незабавно се докладва на Съвета на директорите на ASBISC Enterprises PLC.

Updated on October 16, 2018